Friday, February 11, 2011

सये तुझ्या अंगणातील
चुकार काही ओले क्षण
भरकटून आलेत इथे
झाडाशी अन दाराशी थोडे

परतीचे मार्ग त्यांना
समजत कसे नाहीत
आभाळापलीकडे आभाळ नाही
दहा सोडून दिशा नाहीत

मखमलीची तुझी भूल
प्राजक्ताचे तुझे भास
हे कणभर कारण पुरते
परि सत्य पाहता काय उरते?

No comments:

Post a Comment