Tuesday, October 27, 2009

Triveni

जुन्या कपाटातला शेवटचा कप्पा
धूळ साफ़ करायला हवी..

नकोच, वरचे सगळे कप्पे गढूळ होतील त्याच काय?


Old cupboard
last shelf
Should be untouched!